+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

23 ივლისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოს,  ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა , სატრანსპორტო საკითხთა და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

                                                              დღის წესრიგი

დასახელება

მომხსენებელი

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34-115 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს №12-031919022-03 18.07.2019)

 

2

საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი #11-01192031351 ქალაქ თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების გადანაწილების შესახებ.

 

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციისა და ინტეგრირებული ავტომატიზებული მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემის შესამუშავებლადგაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების (№ C37466/1413/9665) დანართ B-ში (საკონსულტაციო კონტრაქტი) განსახორციელებელ ცვლილებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031919875-03 17.07.2019)

 

4

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc- ფონდს”-ს შორის, „100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის“ ფარგლებში, გაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031917959-03 28.06.2019)

 

5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას შორის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვას დაქვემდებარებული ხელოვნური ტყეების ბუნებრივ ტყეებად გარდაქმნის მიზნით გრანტის ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031919288-03 11.07.2019)

 

6

აუქციონში გამარჯვებულ შპს „ქართლიენერჯი“-სთვის (ს/კ 404561568) ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებების დამტენებისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919381-03 12.07.2019)

 

7

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპსქართლიენერჯი“-(ს/ნ: 404561568) შორის 2019 წლის 22 მარტს გაფორმებულ იჯარის შესახებ N-455-1-23227  ხელშეკრულების  ცვლილების  თაობაზე (საკრებულოს №12-031919381-03 12.07.2019)

 

8

ქალაქ თბილისში, ონკოლოგიური საავადმყოფოს მიმდებარედ/ლევან ასათიანის ქ.19-ის მიმდებარედ არსებული 65599 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ:01.14.16.009.317), ქ. თბილისში, დიღმის მასივში, III კვარტალში მდებარე 9030 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ:№01.13.03.045.003), ქ. თბილისში, ბეთლემის ქ.№15-ში მდებარე ფართების (ს/კ:№01.18.03.072.064.01.500; №01.18.03.072.064.01.504, №01.18.03.072.064.01.505) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების და №01.10.06.001.021 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე 28.12.2007 წ. გაფორმებული ხელშეკრულებით №8932/1) გათვალისწინებული, ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის სასარგებლოდ არსებული იპოთეკის და ვალდებულების გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031918595-03 04.07.2019)

 

9

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №13-42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

 

10

. თბილისის მუნიციპალიტეტის 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების) განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის) და ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

 

11

. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების) განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის), ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი დეკემბრის №20-106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

 

12

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

 

13

ცალკეული ხაზობრივი ნაგებობების განთავსების, სამუშაოების წარმოების ან/და მათი შემდგომი რეგისტრაციის თაობაზე თანხმობის გაცემის წესი დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

 

14

ქ. თბილისში დიდი დიღომი, IV მიკრო რაიონში, მე-12 კორპუსის მიმდებარედ არსებული 2359 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.084) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-03191971-03 16.07.2019)

 

15

ქალაქი თბილისი, გოთუას ქუჩა, №21-ის მიმდებარედ არსებული 358 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:№01.10.13.003.037) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191845-03 03.07.2019)

 

16

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-031918382-03 03.07.2019)

 

17

ქალაქ თბილისში, მელაანის მე-V შესახვევის კორპუსი №20-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.037.001.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191701-03 19.06.2019)

 

18

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებული 1082 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: №72.16.21.898) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919328-03 12.07.2019)

 

19

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებული 1082 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: №72.16.21.898) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919328-03 12.07.2019)

 

20

სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/კ 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის N311 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319175110-03 25.06.2019)

 

21

ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა 6-ის მიმდებარედ არსებული 21 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (/: №01.10.14.031.055) პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი ჟღენტისთვის (პ/ნ: 01025004391) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919289-03 11.07.2019)

 

22

ქალაქ თბილისში, პუშკინის ქუჩა №5-7-ის მიმდებარედ 19 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: (/: №01.18.03.018.064)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფოტოპლაზა +“ისთვის  (ს/ნ: 205028762) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919289-03 11.07.2019)

 

23

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №27-29-ის მიმდებარედ არსებული 171 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.027.029)  10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  ემზარ ბიწაძისთვის (პ/ნ: 54001006993) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919289-03 11.07.2019)

 

24

ალაქ თბილისში, კალოუბნის ქ. №1-ში მდებარე 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.19.20.024.959) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ნიკა 93“-ისთვის (ს/ნ: 406077793) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031918595-03 04.07.2019

 

25

ქალაქ თბილისში, სამღებროს ქუჩა №21-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: (ს/კ: №01.18.03.064.072) და ქალაქ თბილისში, სამღებროს ქუჩა №21-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.064.073) პირდაპირი განკარგვის წესით მიხეილ მანაშეროვისთვის (პ/ნ:01015003210) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191846-03 03.07.2019)

 

26

ქალაქ თბილისში, ტაშკენტის ქუჩა №31-ის მიმდებარედ არსებული 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ:№01.10.14.004.043) პირდაპირი განკარგვის წესით მოსლემ ბაბახანისთვის (პ/ნ: 01491032850) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191846-03 03.07.2019)

 

27

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი VII კვარტალი, კორპუსი №2-ის მიმდებარედ 168 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.04.018.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია სოვბისთვის“ (ს/ნ: 204446313) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით  გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03191848-03 03.07.2019)

 

28

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი №14-ის მიმდებარედ 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: (ს/კ: №01.15.05.046.014) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გესთისთვის“ (ს/ნ: 405245471) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-03191848-03 03.07.2019)

 

29

ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქ. კვარტალი II, კორპუსი №1-ის მიმდებარედ არსებული 2027 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.003.707) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-031919328-03 12.07.2019)

 

30

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა 26-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი 01.19.19.004.078) არსებული 15803 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031912835-03 08.05.2019)

 

31

ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩა 13-ის შესახვევის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი 01.10.06.001.261) არსებული 16885 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031912835-03 08.05.2019)

 

32

ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, მე-3 მ/რ-ში მდებარე 3191 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.10.08.006.651) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების და #01.10.16.006.115 საკადასტრო ერთეულზე რეგისტრირებული ვალდებულების გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919379-03 12.07.2019)

 

 33

  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software