+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

25 ივნისს, 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება.

 

საკითხის დასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით უჯმაჯურიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ

2.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე გიორგი ებანოიძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-0319171114-03 20.06.2019)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031916236-03 11.06.2019)

4.             

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031916457-03 13.06.2019)

5.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031916877-03 17.06.2019)

6.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 125 2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის "ა" ქვეპუნქტით, 135-ე-135 4 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას, საჩივრის განმხილველ და გადაწყვეტილების მიმღებ სამსახურად განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ნოემბრის №15-30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031916877-03 17.06.2019)

7.             

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 135 მუხლით, 135 მუხლის პირველი ნაწილით და 135 მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის №32-108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031916877-03 17.06.2019)

8.             

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031916877-03 17.06.2019)

9.             

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის 24 მაისის №42-40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031916225-03 11.06.2019)

10.          

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319175155-03 24.06.2019)

11.          

„საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა" და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა" მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031915842-03 07.06.2019)

12.          

„საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031915842-03 07.06.2019)

13.          

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 65-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ" ქვეპუნქტით განსაზღვრული დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და დანადგარების განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის N16-33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031917596-03 24.06.2019)

14.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციაში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №28-96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191643-03 13.06.2019)

15.          

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონებაზე საინვესტიციო ან/და სხვა ვალდებულებათა შესრულების შესახებ საექსპერტო ან/და აუდიტორული დასკვნის გამცემ პირთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-86 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №16-031915797-03 06.06.2019)

16.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს  „ვარკეთილი დიველოფმენთ"-ს   (ს/კ 405323699) შორის  „ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა - ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების  პროექტის იმპლემენტაციის შესახებ" ხელშეკრულების დადების თაობაზე (საკრებულოს №12-031915456-03 03.06.2019)

17.          

ქალაქ თბილისში, მამია გურიელის ქ. №5ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: №01.14.15.001.300.03.03.007; №01.14.15.001.300.03.03.520) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების  თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის #102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319155131-03 04.06.2019)

18.          

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზ. №37-ის მიმდებარედ არსებული 58 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.001.026) 25 კვ.მ. და 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ზემელისთვის"  (ს/ნ: 402097271) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319155132-03 04.06.2019)

19.          

ქალაქ თბილისში, მელაანის მე-V შესახვევის კორპუსი №20-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.037.001.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191701-03 19.06.2019)

20.          

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონის კორპუსი №27ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.006.203) არსებული 2,126.82 კვ.მ. უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191701-03 19.06.2019)

21.          

ქალაქ თბილისში, მახათას აღმართი №1ბ-სა და რეხის ქუჩა №6-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.08.004.066; №01.16.08.004.067.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0319168105-03 17.06.2019)

22.          

ქალაქ თბილისში, წულუკიძის ქუჩა, კორპუსი №23ა-ში (საკადასტრო კოდი №01.17.10.007.019.01.506 და №01.17.10.007.019.01.507) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319168105-03 17.06.2019)

23.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  (ს/კ: №01.11.09.001.053; №01.11.09.001.158; №01.11.09.001.132; №01.11.09.001.178) არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისთვის" (ს/ნ: 201990079) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-0319155134-03 04.06.2019)

24.          

ქ. თბილისში დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრორაიონის კორპუსი №2-ში მდებარე, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ცალკეული ფართების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისათვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031915795-03 06.06.2019)

25.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №45-ის მიმდებარედ არსებული 62 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.020.504) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-0319155133-03 04.06.2019)

26.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, თხინვალას ქუჩა, №4-ში არსებული 800 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი №72.16.22.914) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-0319168106-03 17.06.2019)

27.          

ქალაქ თბილისში, ავჭალის მასივის ტერიტორიაზე არსებული 1960 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.017.132) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: №204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03191611-03 10.06.2019)

28.          

ქალაქ თბილისში, ქუჩა დიმიტრი უზნაძე, 43-ში არსებული 2947 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 და №5 შენობა-ნაგებობის ქვეშ არსებული სარდაფის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.013.021) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191695-03 18.06.2019)

29.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ შინდისში მდებარე 518 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №81.02.12.510) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319140116-03 20.05.2019)

30.          

ქალაქ თბილისში, წყნეთის ტერიტორიასა და წყნეთის სატყეო უბანში მდებარე მიწის ნაკვეთების (ს/კ: №01.20.01.012.059; №01.20.01.012.060) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031910874-03 18.04.2019)

31.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა №7-11/ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.055.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031912835-03 08.05.2019)

32.          

აუქციონატორს - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს „ქონების მართვის სააგენტოსა" და აუქციონში გამარჯვებულ პირს -  შპს „სითი ბოქს"-ს  (ს/კ  439402843) შორის 2018 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებულ „უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის  შესახებ" Nე-427-1-22706 ხელშეკრულებაში  ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს „სითი ბოქს"-ის (ს/კ  439402843) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-03191563-03 05.06.2019)

33.          

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 7 ნოემბრის NE-59-22-3291 გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული სარგებლობის საფასურის გადაუხდელობისთვის 2012 წლის 4 ნოემბრიდან დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან როზა რეხვიაშვილის (პ/ნ 35001033462) გათავისუფლების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191696-03 18.06.2019)

34.          

„ქ. თბილისში, სარაჯიშვილის გამზირი №4-ში მდებარე 3494 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.026.010) სს „სარაჯიშვილისთვის" (ს/კ: №209444065) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ" ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 15 ივლისის №20.30.844 დადგენილებით განსაზღვრული საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან სს „სარაჯიშვილის" (ს/ნ: 209444065) გათავისუფლების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191702-03 19.06.2019)

35.          

ქალაქ თბილისში, ჩიტაიას ქუჩა №17-ში, მე-2 სართულზე არსებული 338.74 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.16.06.006.008.01.506) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი მწვანე სახლისთვის"  (ს/კ: 205270570) სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319157100-03 06.06.2019)

36.          

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319149104-03 29.05.2019; №12-031916324-03 12.06.2019; №12-031916327-03 12.06.2019)

37.          

ქალაქ თბილისში, ხევძმარის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.001.117) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-031915745-03 06.06.2019)

38.          

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძე - ვაშლიჯვარის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.18.006.151, N01.10.18.011.076, N01.10.18.006.112, N01.10.18.006.153) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031915495-03 03.06.2019)

39.          

ქ.თბილისში, მუხათგვერდის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები №01.72.12.004.523; №01.72.12.004.525) განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031916184-03 10.06.2019)

40.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ზურგოვანში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.005.056, №01.72.14.014.868) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031915865-03 07.06.2019)

41.          

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ, ჯონ (მალხაზ) შალიკაშვილის ქუჩა №14,N16 /ქ. თბილისი, დიღომი, მეაბრეშუმეობის ტერიტორია, დავით აღმაშენებლის მე-12 კმ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.841; №01.72.14.013.670) განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319143123-03 23.05.2019)

42.          

,,ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.17.001.184, №01.14.17.001.185, №01.10.18.006.134, №01.10.18.006.133) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №304 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319157101-03 06.06.2019)

43.          

ქალაქ თბილისში, ლისი საკადასტრო კოდი: №72.16.21.679 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191751-03 24.06.2019)

44.          

„ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის შესახვევის №17-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის №56 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191422-03 22.05.2019)

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software