+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

24 მაისს 14:00 საათზე,  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის სხდომა.დღის წესრიგი:1. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N 34 - 115 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების პროექტი (12-031914291-03; 22.05.2019)
2. „ყოველწლიურ საბაზრო საიჯარო ღირებულებაზე ნაკლები ოდენობის  საწყისი სარგებლობის საფასურით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ელექტროსატრანსპორტო საშუალებების  დამტენების განთავსების მიზნით, უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით ელექტრონული აუქციონის წესით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის პირველი მარტის N46 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  განკარგულების პროექტი (12-03191439-03; 23.06.2019)
3.  „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების  პროექტი  (12-031912040-03; 10.05.2019)
4. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03191016-03; 11.04.2019)5.   „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის №32-110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების    პროექტი (12-031910918-03;19.04.2019)

 


6.   ,,საქართველოს  დედაქალაქის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში    მსუბუქი  ავტომობილით ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის       სანებართვო  პირობების, ნებართვის  გაცემის წესის, ნებართვის   მოქმედების  ვადის, ნებართვის  გაცემის  ფასისა  და  მისი გადახდის წესის, სანებართვო      მოწმობის  ფორმის,  ნებართვის  მქონე  პირების შესახებ  ერთიანი  საინფორმაციო ბაზის  შექმნის,  განახლების  და დამუშავების      წესის განსაზღვრის  შესახებ“  ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  2018 წლის 27  ივლისის        №24-80 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის          თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის        საკრებულოს   2018    წლის 7 დეკემბრის №32-110 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის         შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019  წლის 12  თებერვლის   №37-9     დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე“ ქალაქ     თბილისის  მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  დადგენილების    პროექტი (12-031914063-03; 20.05.2019)7.    „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-0319052158-03; 21.02.2019)

LiveZilla Live Chat Software