+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

29 მარტს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.             

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის №1-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031908716- 03 28.03.2019)

2.             

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031908716- 03 28.03.2019)

3.             

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების ჩამონათვალისა და მათზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) გაჩერების ადგილების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031908716- 03 28.03.2019)

4.             

„საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა"და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა" მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03190737- 03 14.03.2019)

5.             

„საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა" და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა" მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03190737- 03 14.03.2019)

6.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031907258-03 13.03.2019)

7.             

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03190853- 03 26.03.2019)

8.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე/აღსაზრდელზე გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების, სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის, მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციისა და მიღება-ამორიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის №25-101 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №03-0319080161-03 21.03.2019)

9.             

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03190786- 03 19.03.2019)

10.           

ე.ს. ამხანაგობა  „კრწანისი  21"-ს მიმართ გარკვეული ღონისძიებების გატარების შესახებ (საკრებულოს №12-0319085161-03 26.03.2019)

11.           

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი №1-ის მიმდებარედ არსებული 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.012.036) პირდაპირი განკარგვის წესით არსენ ასათიანისთვის  (პ/ნ: 01017001245) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319085142-03 26.03.2019)

12.           

ზოგიერთი ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის ჯიხურების განთავსების მიზნით, პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით მიწის ნაკვეთების გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319070100-03 11.03.2019)

13.           

ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა №6-ის მიმდებარედ არსებული 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (ს/კ:№01.10.14.031.048) პირდაპირი განკარგვის წესით ლეილა ხობელიასთვის (პ/ნ: 01817062041) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031907098-03 11.03.2019)

14.           

ქალაქ თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №4-ის მიმდებარედ არსებული 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.018.062) და ქალაქ თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №4-ის მიმდებარედ არსებული 7 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.039.047) შპს „ბისტროსთვის" (ს/ნ:204393931) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031907098-03 11.03.2019)

15.           

ქალაქ თბილისში, ჯავის ქუჩა №2-ის მიმდებარედ არსებული 56 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.12.11.050.051)  ნიკოლოზ ჭაჭუასთვის (პ/ნ: 01024073552) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031907210-03  13.03.2019)

16.           

ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა №21-23-ის მიმდებარედ არსებული 1707 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.016.020)  95 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ველლ ჰაუზისთვის" (ს/ნ:  405156799) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031907210-03  13.03.2019)

17.           

ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ არსებული 128 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.251) 35 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამშობლოსთვის" (ს/ნ: 404984228) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031907911-03  20.03.2019)

18.           

ქალაქ თბილისში, მელაანის ქუჩა, შესახვევი III, №34ა-ს მიმდებარედ 3 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: № 01.17.08.042.030)  პირდაპირი განკარგვის წესით ნაზი დანელიასთვის (პ/ნ: 01023000067) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0319085143-03  26.03.2019)

19.           

ქალაქ თბილისში, შ.დადიანის ქუჩა №9-ის მიმდებარედ არსებული 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.15.05.075.024) შპს „სოლოლაკი 2017-ისთვის"  (ს/ნ: 405164806) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319085143-03  26.03.2019)

20.           

ქალაქ თბილისში,  მუხაძის ქუჩის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N01.19.17.002.114) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031908645-03 27.03.2019)

21.           

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩაზე, ქვანახშირის დასახლებაში, კოტეჯ N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.126.012.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0319085147-03 26.03.2019)

22.           

ქალაქ თბილისში,  ჭიჭინაძის ქუჩა 112-ში (საკადასტრო კოდი: N101.19.23.009.076) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319085147-03 26.03.2019)

23.           

ქალაქ თბილისში, ჩუბინაშვილის ქუჩა 130-ში (საკადასტრო კოდი: 101.16.01.018.023.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319085147-03 26.03.2019)

24.           

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის III მიკრორაიონის II კვარტალის კორპუს 17-ში (საკადასტრო კოდი: 101.17.07.006.006.01.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319085147-03 26.03.2019)

25.           

ქალაქი თბილისი, შანდორ პეტეფის ქუჩის ხელმარცხნივ N10, N18ა და N20ა კორპუსებს შორის არსებული 233 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.002.317) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319085145-03 26.03.2019)

26.           

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მიკრორაიონის კორპუსი N33-ში (საკადასტრო კოდი N01.14.16.012.012) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319070106-03 11.03.2019)

27.           

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N33-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.007.270)  მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319070106-03 11.03.2019)

28.           

ქალაქ თბილისში, დეკაბრისტების ქუჩა 13-ში (საკადასტრო კოდი: 101.18.04.011.045)  მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319070106-03 11.03.2019)

29.           

ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა 144-ში (საკადასტრო კოდი: 101.14.05.003.009.01.056) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319070106-03 11.03.2019)

30.           

ქალაქ თბილისში, ჭიჭინაძის I შესახვევი 13-ში (საკადასტრო კოდი: 101.19.22.007.013.01.026) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0319070106-03 11.03.2019)

31.           

ქალაქ თბილისი, თემქის დასახლება, კვარტალი Xბ-ს მიმდებარედ არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 101.12.02.015.120) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №11-0319077109-03 18.03.2019)

32.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული N01.18.03.033.012; N01.18.03.033.010; N01.18.03.015.016; N01.18.03.015.019; N01.18.03.015.014 და N01.18.03.033.011 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-031908643-03  27.03.2019)

33.           

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლების IV მიკრორაიონის კორპუსი 1416-ში (საკადასტრო კოდი: 101.19.39.002.017.01.017) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03190787-03 19.03.2019)

34.           

ქ. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩა 1173, კორპუსი 14-ში (საკადასტრო კოდი: 101.16.09.001.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318362107-03  31.12.2018; №12-03190787-03 19.03.2019)

35.           

„ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის ჩიხი 137-ის მიმდებარედ/ჭავჭავაძის ჩიხი 137-ში მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 101.14.14.005.163) ააიპ - ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი „მწვანე სახლისთვის" (ს/კ: 1205270570) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ" ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 5 მარტის 107.54.295 დადგენილებით განსაზღვრული საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319066167-03 07.03.2019)

36.           

2010 წლის 20 ივლისის იჯარის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით ნაკისრი ვალდებულებების 2015 წლის 26 იანვრიდან 2017 წლის 28 თებერვლამდე შეუსრულებლობისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ნანული ჭიაურელის (პ/ნ: 01024043431) გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319066166-03 07.03.2019)

37.           

,,ქ. თბილისში, მიცკევიჩისა და პეკინის ქუჩების გადაკვეთაზე, 2812 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.054) და ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა, გამყოფ ზოლზე მდებარე 188 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.034) შპს „ი.დ.ლ"-ისთვის (ს/კ: 404497399) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის N 424 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და აღნაგობის პირობების დარღვევის გამო შპს ,,კასს პარკინგი''-სთვის (ს/ნ 404497399) დაკისრებული პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319085146-03 26.03.2019)

38.           

„ქ. თბილისში კრწანისის რაიონში, ნარიმანოვის ქ. 112-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ 101.18.01.002.021; 101.18.01.002.020  კვ.მ.) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს 1258 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალების კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031906388-03 04.03.2019)

39.           

ქალაქ თბილისში, სოფ. თხინვალა, ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ: №72.16.15.560, 72.16.15.281, 72.16.23.879, 72.16.23.878, 72.16.15.589 არსებულ მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031907020-03 11.03.2019)

40.           

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის შესახებ (საკრებულოს №03-031907184-03 12.03.2019)

41.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ვერის შესახვევისთვის სატივეს ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

42.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ე.წ. „მაღლივის ხიდისთვის" ივანე ჯავახიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

43.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, იაკობ გოგებაშვილის I და II ჩიხისთვის ნათია ბაშალეიშვილის I და II ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

44.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გიორგი გაგილაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის გიორგი გაგილაძის I ჩიხის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

45.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის თენგიზ ჩანტლაძის II შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

46.           

"ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ე.წ. ნატბეურების დასახლებაში უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ოთხი შესახვევისთვის ნატბეურების სახელის მინიჭების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის N208 განკარგულებაში  ტექნიკური  შეცდომის  გასწორების  შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

47.           

ქალაქ  თბილისში, სამგორის რაიონში, ვიქტორ კუპრაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის ქართულ-ეზიდური მეგობრობის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

48.           

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, გზისკარის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, მასთან არსებული ერთი შესახვევისთვის და ერთი ჩიხისთვის ნოქალაქევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

49.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, იგოთის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის იგოთის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

50.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ნიკოლოზ სვანიშვილის ქუჩის, ნიკოლოზ სვანიშვილის ქუჩის I  გასასვლელის და სანდრო მირიანაშვილის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

51.           

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, დიმიტრი გულიას ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის დიმიტრი გულიას I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

52.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, გიორგი გურჯიევის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი შესახვევისთვის იების  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

53.           

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გიორგი გაგილაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მეღვინე სოლომონ ჩოლოყაშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0319087106-03 28.03.2019)

LiveZilla Live Chat Software