+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

12 ივნისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე გალაქტიონ ბუაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  (საკრებულოს №12-031815256-03 04.06.2018)

2.            

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031815580-03   04.06.2018)

3.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს №12-031815667-03   05.06.2018)

4.            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის 10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031815667-03   05.06.2018; №12-031815833-03  07.06.2018)

5.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შეახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის 10-21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031815667-03   05.06.2018)

6.            

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03181484-03 28.05.2018)

7.            

. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან . თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 რილის №9-34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031815226-03 01.06.2018)

8.            

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03181554-03 04.06.2018)

9.            

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №12-031815182-03 31.05.2018; №12-031815822-03 07.08.2018; №12-03181596-03 08.06.2018)

10.         

ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.034.753, ფართობი 8854.00 კვ.მ) სავაჭრო ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე  (საკრებულოს №12-031814435-03 25.05.2018)

11.         

ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, როსტევანის ქუჩა №61-სა და დავით აღმაშენებლის ხეივნის №6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.065.022)  სასამართლო და მისი დამხმარე დანიშნულების ობიექტების (საგენერატორო და არსებული სატრანსფორმატორო ჯიხური) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-031815598-03  04.06.2018)

12.         

„ქ. მცხეთაში, ლისზე,  სოფელ აგარაკში, სოფელი აგარაკის დასავლეთით არსებულ მიწის ნაკვეთებზე:  (საკადასტრო კოდები  72.16.09.770, 72.16.09.319, 72.16.09.320, 72.16.09.771, 72.16.09.856, 72.16.09.855, 72.16.09.854, 72.16.09.788, 72.16.09.853;  ფართობი 8250 კვ.მ.) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე  (საკრებულოს 12-031816250-03  11.06.2018)

13.         

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს 12-03181575-03  06.06.2018)

14.         

ქალაქ თბილისის მერიასა და საქართველოს ეზიდთა კავშირს  (უფლებამონაცვლე: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ეზიდთა სასულიერო საბჭო საქართველოში, / 4060548251) შორის 2010 წლის 20 იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის N100038804) გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის შეცვლის თაობაზე (საკრებულოს 12-03181575-03  06.06.2018)

15.         

ქალაქ თბილისის მერიასა და შპსაპოლო .“- (ს/კ 202430468) შორის  2009 წლის 13 აგვისტოს (სანოტარო მოქ. რეგისტრაციის N090394425), 2009 წლის 18 დეკემბერს (სანოტარო მოქ. რეგისტრაციის N090870422) და 2010 წლის 29 ოქტომბერს გაფორმებული ხელშეკრულებები გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის შეცვლის თაობაზე (საკრებულოს 12-031816249-03  11.06.2018)

16.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -ქონების მართვის სააგენტოს ,,ქ. თბილისში, საირმის ქუჩა N82-ში მდებარე 7 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.15.026.043) პირდაპირი განკარგვის წესით ზვიად მექვაბიშვილისთვის (პ/ნ: 33001008974) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ’’ 2016 წლის 1 აპრილის №04-1/37 ბრძანებით განსაზღვრული საიჯარო პირობებით ნაკისრი ვალდებულებების 2017 წლის 30 ოქტომბრიდან 2018 წლის 25 აპრილამდე შეუსრულებლობისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ზვიად მექვაბიშვილის  (პ/ნ: 33001008974) გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს 12-03181575-03  06.06.2018)

17.         

ქ. თბილისში, ალექსეევკას დასახლებაში (ნაკვეთი 02/022)  (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.002.022) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს 12-03181574-03  06.06.2018)

18.         

ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩა N133ა-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.17.14.002.189) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს 12-03181574-03  06.06.2018)

19.         

ქ. თბილისში, ფონიჭალის დასახლებაში, მე-3ა მიკრორაიონის კორპუს N3-ში  (საკადასტრო კოდი N01.18.13.021.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს 12-03181574-03  06.06.2018)

20.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №03-031815593   04.06.2018)

LiveZilla Live Chat Software